Zamówienie publiczne – data publikacji 12.10.2023

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w formie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Wykonanie koniecznej naprawy dekarsko – blacharskiej dachu oraz wymiana drzwi zewnętrznych piwnicy Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Dom Kultury „13 Muz”
Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin
godziny urzędowania: 8:00-16:00
www.13muz.eu
m.olendzka@13muz.eu
NIP: 8510008312

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (wartość przedmiotu zamówienia poniżej 130.000 zł).

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw blacharsko-dekarskich dachu oraz wymiana zdegradowanych metalowych drzwi wejściowych do piwnicy budynku.

Materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
Planowany okres realizacji zamówienia: miesiąc od daty podpisania umowy.
Miejsce realizacji: budynek DK „13 Muz” plac Żołnierza Polskiego 2, Szczecin

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I GWARANCJA:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Elementy formalne oferty (oferta musi zawierać):
a/ cenę brutto za realizację całego zamówienia
b/ adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP;
c/ wskazywać dane osoby do kontaktu w sprawie oferty z podaniem numeru telefonu i adresu email;
d/ być podpisana czytelnie przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania):
e/ musi być sporządzona w języku polskim.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być złożona:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.olendzka@13muz.eu;

2) w formie pisemnej utrwalonej w postaci papierowej na adres zamawiającego: Dom Kultury „13 Muz” Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin, w terminie do dnia 26.10.2023 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie wprowadza formularza ofertowego.

VII. OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem ofertowym. Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu, jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Kryterium merytoryczne oceny: cena = 100%
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto.
 4. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera.
 5. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca. Nieuwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

  VIII. PROCEDURA WYBORU OFERT
 1. Zamawiający powierzy realizację zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, i rozstrzygnięcie postępowania po przeprowadzeniu negocjacji.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.
 4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie toczące się na podstawie niniejszego zapytania może zostać unieważnione w szczególności, jeżeli:
– nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
– cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

X. DODATKOWE INFORMACJE I KONTAKT Z WYKONAWCAMI

Dodatkowych informacji udziela: Maja Olendzka tel. 502 461 400.

Istnieje możliwość oględzin miejsca prowadzenia prac po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcami w formie mailowej, na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie lub w formie telefonicznej, na numer telefonu podany w ofercie.