Dom Kultury ,,13 Muz” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – samodzielnie gospodaruje mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. ,,13 Muz” uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:

  • działalności statutowej,
  • najmu składników majątkowych,
  • dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
  • dotacji celowej na zadania z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
  • innych źródeł,
  • działalności gospodarczej.
  PRZYCHODY OGÓŁEM Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Szczecin Dotacja celowa z budżetu Miasta Szczecin Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta Szczecin
2012 2 071 344 zł 1 481 344 zł 216 999 zł
2013 1 565 401 zł 1 373 000 zł 7 000 zł
2014 1 942 846 zł 1 383 771 zł 80 000 zł
2015 1 757 740 zł 1 376 108 zł 300 000 zł
2016 1 836 202 zł 1 577 275 zł 316 015 zł
2017 2 428 927 zł 1 302 299 zł 540 000 zł 350 000 zł
2018 2 700 213 zł 1 486 326 zł 650 000 zł 12 300 zł
2019 2 960 698 zł 1 506 168 zł 750 000 zł 0 zł
2020 2 155 120 zł 1 515 538 zł 330 000 zł 0 zł
2021 2 684 874 zł 1 515 538 zł 654 965 zł 369 146 zł
2022 2 251 177 zł 1 502 664 zł 125 000 zł 390 000 zł