REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY „13 MUZ”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dom Kultury „13 Muz”, zwany w dalszej części Regulaminu DK „13 Muz”, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin (Uchwała Nr XLIX/936/06 z dnia 9 stycznia 2006 r., Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 31, poz.554 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).
2. DK „13 Muz” jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem RIK 2/97.
3. DK „13 Muz” w Szczecinie posiada osobowość prawną.
4. Podstawą opracowania i przyjęcia regulaminu organizacyjnego jest art. 13 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862).
5. Regulamin organizacyjny jest podstawowym aktem normującym wewnętrzną organizację DK „13 Muz”.

Rozdział II

CHARAKTERYSTYKA  I  DZIAŁALNOŚĆ  INSTYTUCJI

1. DK „13 Muz” jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Szczecin.
2. Siedzibą DK „13 Muz” jest miasto Szczecin.
3. Celem działalności statutowej DK „13 Muz” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie  potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych i artystycznych.
4. Do zakresu statutowej działalności DK „13 Muz” należy:a) organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych oraz kulturalnych,b) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę,c) organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,d) organizacja i realizacja imprez okolicznościowych,e) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,f) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,g) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
5. DK „13 Muz” może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej i  gastronomicznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami.
 

Rozdział III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

1. DK „13 Muz” kieruje Dyrektor, który organizuje działalność DK „13 Muz” i reprezentuje go na zewnątrz. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, lub wskazany w zarządzeniu Kierownik ds. programu zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta, w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Do zakresu działania Dyrektora należy realizacja celów i zadań DK „13 Muz” poprzez:
a) dobór i właściwe wykorzystanie kadr – decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje Dyrektor; w uzasadnionych przypadkach zatrudnienie pracowników DK „13 Muz” może odbywać się w drodze ogłoszenia konkursu na dane stanowisko,
b) ustalanie planów merytorycznych i finansowych oraz nadzór nad ich realizacją,
c) gospodarowanie majątkiem i finansami,
d) zakresy działania, kompetencje i odpowiedzialność wszystkich pracowników DK „13 Muz” określone są w zakresach obowiązków dla danego stanowiska pracy. Zakresy obowiązków są opracowane przez bezpośredniego zwierzchnika i po zatwierdzeniu przez Dyrektora DK „13 Muz” są wręczane pracownikowi z chwilą zatrudnienia na danym stanowisku. Wszelkie zmiany dotyczące stanowiska i zakresu działania pracownika wymagają zmiany zakresu obowiązków,
e) przekazanie i objęcie stanowiska związanego z odpowiedzialnością materialną odbywa się protokolarnie. Protokół ten akceptuje Dyrektor i Główny Księgowy DK „13 Muz”.
 
4. Do obowiązków Dyrektora DK „13 Muz” należy w szczególności:
 
a) programowanie i planowanie działalności,
b) ustalanie i nadzorowanie zadań dla podporządkowanych pracowników,
c) organizowanie i powierzanie zastępstwa na stanowiskach czasowo nieobecnych podporządkowanych pracowników, mające na celu pełne i terminowe wykonanie zadań,
d) nadzorowanie przestrzegania przepisów w sprawach dotyczących powierzonego zakresu działania,
e) kontrolowanie zgodności faktycznie wykonywanej pracy z zadaniami określonymi w karcie stanowiska pracy podporządkowanych pracowników,
f) sprawowanie nadzoru i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
g) zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wyposażenia w odzież roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej i środki czystości.
 
5. Do obowiązków każdego pracownika należy w szczególności: realizacja misji DK „13 Muz”:
 
a) bieżące informowanie bezpośredniego zwierzchnika o przeszkodach w wykonywaniu przydzielonych zadań oraz wnioskowanie w sprawie usunięcia tych przeszkód,
b) żądanie od bezpośredniego zwierzchnika pisemnego powierzenia zakresu działania oraz udzielenia wskazówek o sposobie realizacji zadań,
c) przedkładanie wniosków i żądanie przyjęcia wyjaśnień w sprawach, za które ponosi odpowiedzialność, przed zapadnięciem odpowiedniej decyzji, współpracowanie z pozostałymi pracownikami DK „13 Muz”.
 
6. Szczegółowe obowiązki pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy określają  zakresy czynności tych pracowników.
 
7. Organizację załatwiania spraw, tryb i zasady obiegu pism i dokumentów, zasady wynagradzania   i nagradzania, zasady kontroli, zabezpieczenie majątku oraz warunki bhp i p.poż. regulują odrębne instrukcje i regulaminy.
 

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. W skład DK „13 Muz” wchodzą następujące stanowiska pracy:
 
a) Dyrektor
b) Zastępca Dyrektora
c) Kierownik ds. programu
d) Główny Księgowy
e) Główny specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych
f) Główny specjalista ds. księgowo-kadrowych
g) Specjalista ds. organizacji imprez
h) Specjalista ds. promocji (PR)
 
2. Schemat graficzny struktury organizacyjnej „13 Muz” stanowi załącznik do regulaminu.
3. Dyrektor tworzy, znosi i przekształca poszczególne stanowiska pracy uwzględniając zatwierdzony
plan etatów.
 

Rozdział V

STANOWISKA PRACY – ZAKRES DZIAŁAŃ I KOMPETENCJI

Zastępca Dyrektora

Jest podporządkowany bezpośrednio Dyrektorowi DK „13 Muz”. Podlegają mu pracownicy podstawowej działalności merytorycznej. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:
 • nadzór nad obiegiem dokumentacji w instytucji,
 • sprawowanie nadzoru w sprawach administracyjnych, kadrowych i prawnych  w instytucji,
 • przygotowywanie umów zgodnie z procedurą,
 • współpraca i nadzór nad wykonawcami prac w zakresie inwestycji, remontów, renowacji, prac budowlanych,
 • współpraca i kontakt z organizatorem instytucji kultury,
 • dbałość o wizerunek DK „13 Muz” (PR),
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością podstawową (planem imprez),
 • współpraca i kontakt z Miejskim Konserwatorem Zabytków,
 • opieka i nadzór nad działalnością rezydentów DK „13 Muz”,
 • reprezentowanie DK „13 Muz” na organizowanych imprezach,
 • wykonywanie wszystkich innych poleceń dyrektora.

Kierownik ds. programu

Jest podporządkowany bezpośrednio Zastępcy Dyrektora DK „13 Muz”. Podlegają mu pracownicy merytoryczni. Do zadań kierownika ds. programu należy:
 • sporządzanie planu imprez,
 • kontakt z wykonawcami oraz artystami,
 • dbałość o właściwą realizację imprez odbywających się w DK “13 Muz”,
 • nadzór nad wizerunkiem instytucji (PR, media),
 • czynny udział w imprezach organizowanych przez DK “13 Muz” oraz bezpośredni nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem,
 • sporządzanie sprawozdania merytorycznego z działalności DK “13 Muz” za okres półroczny i roczny oraz każdorazowo na polecenie dyrektora,
 • określanie potrzeb technicznych i finansowych dla realizacji imprez i projektów,
 • współtworzenie planu działalności merytorycznej DK „13 Muz”,
 • ustalanie dyżurów pracowniczych na poszczególnych imprezach,
 • realizacja własnych, autorskich projektów artystycznych (każdorazowo zatwierdzonych przez Dyrektora DK „13 Muz”),
 • współpraca z rezydentami DK „13 Muz”,  w tym wspólne określenie i zapewnienie potrzeb technicznych dla realizowanych imprez oraz dbałość o ich prawidłowy przebieg,
 • pozyskiwanie partnerów do realizacji projektów artystycznych,
 • przygotowywanie umów zgodnie z procedurą,
 • wykonywanie wszystkich innych poleceń bezpośredniego przełożonego i dyrektora.

Główny Księgowy

Jest podporządkowany bezpośrednio Dyrektorowi DK „13 Muz”. Podlegają mu pracownicy działu finansowo-administracyjnego. Głównemu Księgowemu Dyrektor powierza odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywania wstępnej kontroli: zgodności gospodarczych i finansowych, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Główny Księgowy w szczególności:
 • weryfikuje i księguje dowody księgowe,
 • organizuje sprawozdawczość finansową jednostki,
 • prowadzi księgowość z uwzględnieniem terminowego i rzetelnego przekazywania informacji o działalności jednostki do Urzędu Miasta,
 • dekretuje dowody księgowe,
 • analizuje konta syntetyczne i rozrachunkowe,
 • opracowuje potrzeby finansowe instytucji ,
 • kontroluje wykonanie planu finansowego,
 • sporządza plany finansowe i sprawozdania wykonania budżetu „13 Muz”,
 • prowadzi dokumentację bankową i kasową,
 • przeprowadza operacje bankowe i kasowe,
 • sprawuje kontrolę wewnętrzną,
 • nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości jednostki,
 • przygotowuje umowy zgodnie z procedurą,
 • wykonuje wszystkie inne polecenia dyrektora.

Główny Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

Jest podporządkowany Głównemu Księgowemu DK „13 Muz”. Do zadań na stanowisku Głównego Specjalisty ds. administracyjno-organizacyjnych należy:
 • nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne do funkcjonowania biura (zakupy materiałów biurowych i innych),
 • zarządzanie wynajmem Sali Kominkowej, Edukacyjnej, Lustrzanej, (opracowywanie procedury rezerwacji), prowadzenie kalendarza wynajmu sal,
 • sporządzanie pism,
 • prowadzenie ewidencji zarządzeń DK „13 Muz”,
 • sprawy związane z ubezpieczeniami imprez, mienia oraz pracowniczymi,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • prowadzenie  ewidencji przedmiotów trwałych o wartości poniżej 3.500 zł oraz środków trwałych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia (majątku trwałego DK “13 Muz”) każdorazowo na polecenie dyrektora,
 • załatwianie niezbędnych pozwoleń na potrzeby organizacji imprez,
 • nadzór i współpraca z firmami i zleceniobiorcami w zakresie administracji i obsługi gospodarczej,
 • wysyłanie korespondencji,
 • dostarczanie i odbiór korespondencji z Urzędu Miasta,
 • przygotowywanie umów zgodnie z procedurą,
 • wykonywanie wszystkich poleceń bezpośredniego przełożonego i dyrektora.

Główny Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Jest podporządkowany Głównemu Księgowemu DK „13 Muz”. Do zadań Głównego Specjalisty ds. księgowo-kadrowych należy:
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników DK „13 Muz”,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie dziennika korespondencji,
 • sporządzanie rozliczanie delegacji służbowych pracowników DK „13 Muz”,
 • sprzedaż i rozliczanie biletów wstępu na imprezy,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie kasy DK „13 Muz”, wykonywanie operacji kasowych, bieżące przekazywanie raportów kasowych do księgowania,
 • wystawianie faktur,
 • księgowanie dokumentów,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie dokumentacji ZUS,
 • rozliczanie korekt ZUS,
 • sporządzanie dokumentacji na wniosek pracowników (zaświadczenie o zatrudnieniu itd.),
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • comiesięczne ustalanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • ewidencja zwolnień lekarskich,
 • przygotowywanie umów zgodnie z procedurą,
 • wykonywanie wszystkich poleceń bezpośredniego przełożonego i dyrektora.

Specjalista ds. organizacji imprez

Jest podporządkowany Kierownikowi ds. programu DK „13 Muz”. Do zadań Specjalisty ds. organizacji imprez należy:
 • współtworzenie programu merytorycznego DK „13 Muz”,
 • opieka merytoryczna nad działaniem galerii funkcjonujących w Instytucji,
 • kontakt z artystami,
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami do projektów artystycznych z Polski i z zagranicy,
 • czynny udział w imprezach organizowanych przez DK „13 Muz” oraz współpraca z innymi pracownikami biura i pracownikami technicznymi,
 • organizacja, włączanie i wyłączanie ekspozycji multimedialnych,
 • współpraca z rezydentami DK „13 Muz”,
 • określenie potrzeb technicznych i finansowych dla realizowanych projektów i imprez,
 • przygotowywanie umów zgodnie z procedurą,
 • wykonywanie wszystkich innych poleceń bezpośredniego przełożonego i dyrektora.

Specjalista ds. promocji (PR)

Jest podporządkowany bezpośrednio Kierownikowi ds. programu DK „13 Muz”. Do zadań Specjalisty ds. promocji należy:
 • bieżące przekazywanie informacji o imprezach do serwisów informacyjnych, dzienników, mediów lokalnych,
 • nawiązywanie kontaktów z mediami lokalnymi, ogólnopolskimi, zagranicznymi,
 • przygotowywanie materiałów prasowych,
 • przekazywanie przygotowanych materiałów prasowych dyrektorowi, mediom, pracownikom oraz każdorazowo na potrzeby przeprowadzanej kontroli,
 • nawiązywanie kontaktów i ścisła współpraca z działami organizacyjnymi instytucji kulturalnych Szczecina,
 • współpraca ze związkami i stowarzyszeniami w ramach działalności merytorycznej DK „13 Muz”,
 • przekazywanie do druku opracowanych materiałów reklamowych,
 • opracowywanie i realizacja wizerunku rynkowego DK „13 Muz” na zewnątrz,
 • czynny udział w imprezach organizowanych przez DK „13 Muz”,
 • prowadzenie dokumentacji z działalności merytoryczno – promocyjnej DK „13 Muz” (wycinki prasowe, plakaty, foldery),
 • współpraca z innymi pracownikami w sprawach merytorycznych,
 • tworzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej DK „13 Muz”,
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami do projektów artystycznych z Polski i zagranicy,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji w mediach i środowisku,
 • bieżące prowadzenie wykazu osób zapraszanych przez Dyrektora na imprezy odbywające się w DK „13 Muz”,
 • sporządzanie zaproszeń na imprezy i dostarczanie ich do odbiorców,
 • przygotowywanie umów zgodnie z procedurą,
 • wykonywanie wszystkich innych poleceń bezpośredniego przełożonego i dyrektora.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do interpretacji regulaminu uprawniony jest Dyrektor.
 2. Zmiany regulaminu organizacyjnego mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10.2017r.
 
Waldemar Kulpa
Dyrektor