Załącznik do uchwały Nr XLIX/936/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r.

STATUT DOMU KULTURY „13 MUZ” W SZCZECINIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.
Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie, zwany dalej „13 Muz”, działa na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr VIII/71/85 z dnia 25 września 1985 r. w sprawie utworzenia Domu Kultury Środowisk Twórczych „Klub 13 Muz”, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 
§2.
1. „13 Muz” jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury.
2. „13 Muz” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2/97.
3. Organizatorem „13 Muz” jest Gmina Miasto Szczecin.
 
§3.
1. Terenem działania „13 Muz” jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
2. Siedzibą „13 Muz” jest miasto Szczecin.
3. „13 Muz” używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.
4. (uchylony).
 

Rozdział 2
Zakres działalności

§ 4.
1. Celem działalności „13 Muz” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych i artystycznych.
2. Do zakresu statutowej działalności „13 Muz” należy:
1) organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych;
2) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
3) organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
4) organizacja i realizacja imprez okolicznościowych;
5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi;
6) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej;
7) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
 
§ 5.
„13 Muz” może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej.
 

Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§6.
1. „13 Muzami” kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
§ 6a. (uchylony).
 
§ 7.
1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.
2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny „13 Muz”.
 
§8.
Organizację wewnętrzną „13 Muz” określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w „13 Muzach” organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 

Rozdział 4
Źródła finansowania

§ 9.
1. „13 Muz” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. „13 Muz” gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Plan finansowy „13 Muz” oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecin.
5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.
 
§10.
1. „13 Muz” może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
1) działalności statutowej;
2) sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin;
5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
7) innych źródeł;
8) działalności gospodarczej.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność „13 Muz” ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:
1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
 

Rozdział 5
Zasady dokonywania zmian statutowych

§11.
Zmian w Statucie „13 Muz” dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.
 
§12.
Likwidacja „13 Muz” może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.