Załącznik do uchwały Nr XI/346/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r.

STATUT DOMU KULTURY „13 MUZ” W SZCZECINIE 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.
Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie, zwany dalej „13 Muz”, działa na podstawie uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie Nr VIII/71/85 z dnia 25 września 1985 r. w sprawie utworzenia Domu Kultury Środowisk Twórczych „Klub 13 Muz”, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 
§ 2.
1. „13 Muz” jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury.
2. „13 Muz” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 2/97.
3. Organizatorem „13 Muz” jest Gmina Miasto Szczecin.
 
§ 3.
1. Terenem działania „13 Muz” jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
2. Siedzibą „13 Muz” jest miasto Szczecin.
3. „13 Muz” używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.
4. (uchylony).
 

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4.
1. Celem działalności „13 Muz” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych i artystycznych.
2. Do zakresu statutowej działalności „13 Muz” należy:
1) organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych;
2) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
3) organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
4) organizacja i realizacja imprez okolicznościowych;
5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi;
6) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej;
7) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
 
§ 5.
1. „13 Muz” może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż kulturalna na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:
1) realizacji imprez zleconych,
2) realizacji usług promocyjno- reklamowych,
3) realizacji usług wydawniczych,
4) realizacji usług handlowych i gastronomicznych,
5) wynajmu i dzierżawy posiadanego majątku ruchomego oraz nieruchomego.
2. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową „13 Muz”.
 

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6.
1. „13 Muzami” kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
§ 6a. (uchylony).
 
§ 7.
1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.
2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny „13 Muz”.
 
§ 8.
Organizację wewnętrzną „13 Muz” określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w „13 Muzach” organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 

Rozdział 4.
Źródła finansowania

§ 9.
1. „13 Muz” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. „13 Muz” gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Plan finansowy „13 Muz” oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecin.
5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.
 
§ 10.
1. „13 Muz” może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
1) działalności statutowej;
2) sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin;
5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
7) innych źródeł;
8) działalności gospodarczej.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność „13 Muz” ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:
1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
 

Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 11.
Zmian w Statucie „13 Muz” dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.
 
§ 12.
Likwidacja „13 Muz” może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.