Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 3/2019

Dyrektora Domu Kultury „13 Muz” z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Regulamin naboru pracowników

w Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie

§ 1

 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
 2. Nabór prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej /Dz. U. z 2017 r. z późn. zm./.
 3. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko podejmuje Dyrektor Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie, określając zakres zadań oraz odpowiedzialności związany z danym stanowiskiem.
 4. Poniższa procedura nie dotyczy pracowników, z którymi jest przedłużana lub zmieniana forma umowy o pracę oraz pracowników zatrudnionych w formie umów cywilno-prawnych, a także pracowników przeniesionych w ramach awansu wewnętrznego na wyższe stanowisko oraz pracowników zatrudnionych na zastępstwo.

 § 2

 1. W celu dokonania oceny formalnej dokumentów złożonych zgodnie  z ogłoszeniem oraz w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić Dyrektor oraz wskazani przez niego pracownicy Domu Kultury „13 Muz”.
 3. W pracach komisji rekrutacyjnej nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 4. Komisja rekrutacyjna działa do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 3

 1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie stosuje się każdorazowo, gdy zachodzi konieczność zatrudnienia nowego pracownika dla istniejącego bądź nowo utworzonego stanowiska pracy.

§ 4

 1. Pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę w Domu Kultury „13 Muz”, może być osoba, która:
 2. jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

§ 5

 1. Etapami naboru są:
 2. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,
 3. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych (ofert),
 4. powołanie komisji rekrutacyjnej,
 5. etapy postępowania rekrutacyjnego – analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 6. rozmowy rekrutacyjne,
 7. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
 8. podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę,
 9. ogłoszenie wyników naboru.

§ 6

 1. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:
 2. adres jednostki,
 3. określenie stanowiska pracy,
 4. określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 5. opis stanowiska pracy zawierający skrócony zakres obowiązków,
 6. informację o wymaganej dokumentacji, którą powinna zawierać oferta kandydata na stanowisko pracy,
 7. określenie miejsca, terminu i sposobu składania ofert.
 8. Ogłoszenia o wolnym stanowisku, w tym o stanowisku kierowniczym, mogą być umieszczone:
 9. w siedzibie Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie,
 10. na stronie internetowej Domu Kultury „13 Muz” www.13muz.eu,
 11. w biuletynie informacji publicznej,
 12. w portalach internetowych dotyczących rynku pracy,
 13. możliwe jest również umieszczenie ogłoszenia w biurach pośrednictwa
 14. pracy oraz prasie.
 15. Termin, o którym mowa w §6 ust 1. lit f, nie może być krótszy niż 14 dni od opublikowania ogłoszenia.

§ 7

 1. Po ogłoszeniu terminu składanych dokumentów, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
 3. list motywacyjny,
 4. życiorys – curriculum vitae,
 5. na żądanie kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa pracy.
 6. Oferty powinny być składane w siedzibie Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie lub drogą mailową na adres: dyrektor@13muz.eu

§ 8

 1. Postępowanie rekrutacyjne w Domu Kultury „13 Muz” przeprowadzane  jest w dwóch etapach.
 2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych i wybiera kandydatów spełniających wymogi formalne oraz oczekiwania pracodawcy do rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Kandydaci zostają niezwłocznie poinformowani o miejscu i terminie poszczególnych rozmów kwalifikacyjnych, stanowiących drugi etap rekrutacji.
 4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
 5. Jeżeli po przeprowadzonych rozmowach żaden z kandydatów nie spełni stawianych oczekiwań, komisja rekrutacyjna wnioskuje do Dyrektora o ponowne ogłoszenie naboru i przeprowadzenie procedury rekrutacji.
 6. Z przeprowadzonego naboru kandydatów komisja rekrutacyjna sporządza protokół, który zawiera:
  1. określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór,
  2. skład komisji rekrutacyjnej,
  3. liczbę kandydatów oraz imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do
  4. poszczególnych etapów rekrutacji,
  5. uzasadnienie ostatecznego wyboru,
  6. załączniki w postaci kopii ogłoszenia o naborze oraz kopii dokumentów
  7. aplikacyjnych wybranego kandydata.
  8. podpisy członków komisji rekrutacyjnej.

§ 9

 1. Informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego umieszczana jest niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stronie internetowej Domu Kultury „13 Muz”, w zakładce BIP.
 2. Główny specjalista ds. księgowo-kadrowych informuje kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych etapów o końcowym wyniku rekrutacji.

§ 10

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w procesie rekrutacji będą do odebrania w siedzibie Domu Kultury „13 Muz” przez okres 14 dni. Po upływie tego terminu zostaną zniszczone.

§ 11

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.