Zakres działalności

Celem działalności „13 Muz” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych i artystycznych.
 
Do zakresu statutowej działalności „13 Muz” należy:
1) organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych;
2) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
3) organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
4) organizacja i realizacja imprez okolicznościowych;
5) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi;
6) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej;
7) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
 
„13 Muz” może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż kulturalna na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:
1) realizacji imprez zleconych,
2) realizacji usług promocyjno-reklamowych,
3) realizacji usług wydawniczych,
4) realizacji usług handlowych i gastronomicznych,
5) wynajmu i dzierżawy posiadanego majątku ruchomego oraz nieruchomego.
 
Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową „13 Muz”.