Deklaracja dostępności DOM KULTURY „13 MUZ”

DOM KULTURY „13 MUZ” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej DOM KULTURY „13 MUZ”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy formularza bez etykiet  [1.3.1, 4.1.2]
 • Elementy bez wystarczającego kontrastu kolorów [1.4.3]
 • Obrazy bez tekstu alternatywnego (image-alt)1.1.1]

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez wykonawcę usług z zakresu obsługi informatycznej w DK „13 Muz” – Babczyński IT Piotr Babczyński.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Udogodnienia w zakresie dostępności cyfrowej:

Strona Domu Kultury „13 Muz” została wyposażona w szereg funkcji poprawiających jej dostępność. Umożliwia to użytkownikom z różnymi potrzebami korzystanie ze strony w sposób bardziej komfortowy. Funkcje te obejmują między innymi możliwość nawigacji za pomocą klawiatury, wyłączenie animacji dla osób z zaburzeniami sensorycznymi, tryb wysokiego kontrastu ułatwiający czytanie treści, opcje zmiany rozmiaru tekstu oraz zastosowanie czytelniejszej czcionki. Dodatkowo, na stronie zaznaczone są tytuły dla lepszej orientacji, a linki i przyciski są wyróżnione, co ułatwia nawigację.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Waldemar Kulpa.
 • E-mail: dyrektor@13muz.eu
 • Telefon: 601625244

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie przy pl. Żołnierza Polskiego 2

Obiekt wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod numerem 17 (decyzja Kl.V-0/19/54 z dnia 18 czerwca 1954 r. Zabytkowy charakter budynku w znaczącej części warunkuje dostępność architektoniczną do niego.

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada trzy wejścia. Wejście główne od strony pl. Żołnierza Polskiego, wejście boczne od strony wewnętrznego dziedzińca oraz wejście od ul. Tkackiej. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest trzykondygnacyjny, schody na wszystkich poziomach uniemożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów oraz szerokość wejść do toalet. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Budynek nie jest wyposażony w windę.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku przy wejściu głównym znajduje się tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń opracowana alfabetem Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.

W chwili obecnej nie są prowadzone aplikacje mobilne.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

DK „13 Muz” nie posiada parkingu dla osób odwiedzających.

5) Dojazd komunikacją miejską.

W odległości ok. 100 – 150 metrów od budynku DK „13 Muz” znajdują się przystanki kilku linii tramwajowych oraz linii autobusowych w obu kierunkach, oznaczonych jako „Plac Żołnierza Polskiego”.

6) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie zezwala się na wprowadzanie psów na teren posesji, z wyjątkiem specjalnie oznaczonego psa przewodnika lub psa asystującego osobie niewidomej lub niedowidzącej, bądź osobie z niepełnosprawnością ruchową.

7) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.                                                                                                       

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego online. Istnieje możliwość wejścia zorganizowanych grup na wydarzenia kulturalne z tłumaczem języka migowego w porozumieniu z Oddziałem Zachodniopomorskim Polskiego Związku Głuchych.

8) Informacje dodatkowe o udogodnieniach.

 1. Dostępność informacyjno-komunikacyjna z pracownikami DK „13 Muz” realizowana jest poprzez zapewnienie komunikacji z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się za pomocą kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub poprzez pocztę elektroniczną.
 2. Podczas wydarzeń odbywających się w DK „13 Muz” obecni są wyznaczeni pracownicy pełniący dyżur, którzy pozostają do dyspozycji Widzów i służą informacją.
 3. Sprzedaż biletów na wydarzenia w DK „13 Muz” możliwy jest zarówno przez internet na stronie biletomat.pl, jak i w punkcie stacjonarnym biletomatu: Zamek Książąt Pomorskich, mały dziedziniec, wejście „I” (Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej – punkt w CIKiT znajduje się po lewej stronie). Punkt stacjonarny biletomatu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00.

                                     

Oświadczenie sporządzono w dniu 22 marca 2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.