Deklaracja dostępności DOM KULTURY „13 MUZ”

DOM KULTURY „13 MUZ” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej DOM KULTURY „13 MUZ”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Przesyłanie formularzy bez przycisków przesyłania [3.2.2]
 • Brak opisowych etykiet [3.3.2]
 • Brak przycisku , aby zidentyfikować cel kontrolki formularza [3.3.2]
 • Brak rekordów alt na elementach img [1.1.1]
 • Brak rybuut tytułu do identyfikacji kontroli [4.1.2]
 • Brak kontrolek i łączy formularzy HTML [4.1.2

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Piotr Babczyński.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Waldemar Kulpa.
 • E-mail: dyrektor@13muz.eu
 • Telefon: 601625244

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie
 • Adres: Dom Kultury „13 Muz”
  Pl. Żołnierza Polskiego 2
  70-551 Szczecin
  tel. +48 502 383 070 (od 09:00 do 16:00)
  tel./fax +48 91 43 47 173
  facebook.com/13muz
 • E-mail: dyrektor@13muz.eu
 • Telefon: 601625244

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście od ulicy