Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika imprezy zorganizowanej przez Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych – RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

 • Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie,
 • Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie, Pl. Żołnierza 2, 70 – 551 Szczecin, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na adres mailowy zgody@13muz.eu,
 • Dom Kultury „13 Muz” zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych,
 • Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – wizerunku w sposób opisany w pkt 2, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Dom Kultury „13 Muz”, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Dom Kultury „13 Muz”, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Dom Kultury „13 Muz”, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone,
 • Dom Kultury „13 Muz” zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy wyrażają zgodę i przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia,
 • Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez Dom Kultury „13 Muz”  i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych i dźwiękowych dokonywanych przez Dom Kultury „13 Muz” w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Dom Kultury „13 Muz”, jest zobowiązany zgłosić to niezwłocznie w formie pisemnej Administratorowi danych osobowych tj. Dyrektorowi Domu Kultury „13 Muz” (adres mailowy zgody@13muz.eu),
 • Dom Kultury „13 Muz” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail itp.) będą jednak przetwarzane przez Dom Kultury „13 Muz” w celach marketingowych, przeprowadzenia warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy Domem Kultury „13 Muz” a uczestnikiem;
 • Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Informacje o prawach osoby, której dane są przetwarzane:

 

 1. Uczestnik ma prawo zażądać od Domu Kultury „13 Muz”: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia w określonych przypadkach, lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Uczestnik ma prawo otrzymać w każdej chwili kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, z tym, że za wszelkie kolejne kopie Dom Kultury „13 Muz” może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 3. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, może też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
 5. Uczestnik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, które są przetwarzane na podstawie jego zgody.
 6. Dom Kultury „13 Muz” nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonuje profilowania. Dom Kultury „13 Muz” nie przekaże danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

                                                                            Administrator Danych Osobowych

                                                                            Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie