Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie zaprasza do składania wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne w ramach projektu pn.:

Lokalnie-Kulturalnie. Potencjał kulturotwórczy mieszkańców Szczecina”

Regulamin konkursu

1. Założenia i cele

Celem projektu pn. ,,Lokalnie-Kulturalnie. Potencjał kulturotwórczy mieszkańców Szczecina’’ jest wspieranie oddolnych projektów kulturotwórczych, które inicjują rozwój zainteresowań kulturalnych i wspierają aktywność obywatelską mieszkańców Miasta Szczecin, oraz wspieranie osób indywidualnych i grup nieformalnych w tworzeniu i promowaniu działań kulturalnych.

2. Organizator konkursu:

Dom Kultury „13 Muz”
Plac Żołnierza Polskiego 2 70-551 Szczecin
Tel. 91 / 43-47-173
e-mail: ala.kozub@13muz.eu

3. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady przebiegu i organizacji konkursu Lokalnie-Kulturalnie. Potencjał kulturotwórczy Szczecina’’ na inicjatywy kulturotwórcze, które zostaną zrealizowane na terenie miasta Szczecina.

 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru od 3 do 7 inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców Szczecina.

 3. Inicjatywy kulturotwórcze, o których mowa w pkt. 3 Regulaminu to projekty mieszkańców Szczecina, które zrealizowane zostaną na terenie Szczecina w terminie od 1 sierpnia 2018r do 15 listopada 2018r.

4. Beneficjenci konkursu

 1. Wniosek na inicjatywę mogą złożyć osoby indywidualne oraz grupy nieformalne (min. 2 osoby, w tym jedna pełnoletnia) zwane dalej Autorem.

 2. Każdy Autor może zgłosić jeden przygotowany przez siebie pomysł/projekt kulturalny.

5. Terminy składania wniosków

 1. Wypełniony i podpisany (imieniem i nazwiskiem oraz adresem Autora) wniosek (załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy) należy przesłać/dostarczyć w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku w dwojaki sposób:

– drogą mailową na adres : ala.kozub@13muz.eu w temacie wiadomości wpisując ,,Konkurs Lokalnie-Kulturalnie’’;

lub

– osobiście/za pośrednictwem tradycyjnej poczty: w siedzibie Dom Kultury „13 Muz” Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin z dopiskiem: „Konkurs Lokalnie-Kulturalnie”.

 1. Prawidłowo wypełniony, podpisany przez Autora formularz zgłoszeniowy jest podstawą do zakwalifikowania do konkursu.

 2. Termin przyjmowania wniosków: trwa od 25 maja do 25 czerwca 2018 roku.

6. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Każdy Autor, zgłasza swój pomysł/projekt na wydarzenie/przedsięwzięcie kulturalne (koncert, wystawa, pokaz, prezentacje twórczości, performance itp.),
  na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie internetowej www.13muz.eu

 2. Zgłoszone projekty w ramach konkursu „Lokalnie-Kulturalnie” nie mogą być przedsięwzięciami wcześniej realizowanymi.

 3. Po wyłonieniu najlepszych projektów Autor otrzymuje możliwość sfinansowania zgłoszonego pomysłu, za pośrednictwem Domu Kultury „13 Muz”, w ramach wnioskowanych środków, zgodnie z zaakceptowanym przez Organizatora i Narodowe Centrum Kultury kosztorysem (Załącznik nr 2 – Wykaz Kosztów Kwalifikowalnych).

 4. Realizacja projektu może odbywać się w siedzibie Domu Kultury „13 Muz” przy placu Żołnierza Polskiego 2 w Szczecinie lub w miejscach zaproponowanych przez Autora (o ile nie ma co do tego przeciwskazań).

 5. Realizacja zgłoszonego pomysłu/projektu kulturalnego odbywa się pod opieką wyznaczonych pracowników merytorycznych Domu Kultury „13 Muz”.

 6. Zakup materiałów i usług (zgodnie z kosztorysem) niezbędnych do realizacji projektu, odbywa się za pośrednictwem Domu Kultury „13 Muz”.

 7. Autor przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zamieszczanie nadesłanego pomysłu/projektu na stronie internetowej www.13muz.eu oraz we wszelkich publikacjach i innych mediach związanych z organizacją Konkursu.

 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość cyklicznego realizowania zgłoszonego projektu kulturalnego, tym samym wpisania go do rocznego planu działania instytucji.

 9. Wnioski złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

 10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z respektowaniem Regulaminu.

 11. Organizator zapewnia Autorowi pomoc merytoryczną i organizacyjną w realizacji przedsięwzięcia.

 12. W przypadku braków formalnych istnieje możliwość uzupełnienia, w ciągu 2 dni roboczych od dnia skutecznego powiadomienia Autora.

 13. Warunkiem otrzymania dofinansowania i podpisania umowy na realizację inicjatyw jest otrzymanie przez Dom Kultury „13 Muz” dotacji z Narodowego Centrum Kultury na realizację II części zadania Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

6. Budżet konkursu

 1. Całkowita pula programu wynosi 22 000 zł na 3 do 7 inicjatyw. Na jedną inicjatywę można otrzymać maksymalnie 5000 zł. W szczególnych przypadkach Komisja Oceniająca może podjąć decyzję o zwiększeniu, bądź zmniejszeniu dofinansowania.

 2. Środki na realizację inicjatyw pochodzą z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

 3. Wykaz kosztów kwalifikowanych w związku z realizacją inicjatyw stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 dostępny na stronie www.nck.pl w zakładce dotacje/Dom Kultury+

7. Kryteria oceny

 1. Błędy formalne eliminują wniosek z dalszej oceny (nie dotrzymanie terminów, niewłaściwy formularz wniosku, brak podpisu, wnioskowana kwota powyżej limitu, okres realizacji zadania niezgodny z Regulaminem)

 2. Zgodność inicjatywy z celami, założeniami konkursu i rodzajami działań (0 – 5 pkt)

 3. Inicjatywa skierowana do społeczności lokalnej i realizowana przez członków tej społeczności – na terenie Szczecina (0 – 10 pkt)

 4. Inicjatywa angażująca grupy mało aktywne i osoby zagrożone wykluczaniem (0 – 10 pkt)

 5. Racjonalny i zasadny (adekwatny do działań) budżet zgodny z załącznikiem nr 2 oraz przejrzysty harmonogram działań (0 – 5 pkt)

 6. Niefinansowy wkład własny i zaangażowanie (0 – 10 pkt)

 7. Wnioski zostaną wyłonione w drodze konkursu. Oceną wniosków zajmie się Komisja Konkursowa w której skład wejdą: kierownik programowy Domu Kultury ,,13 Muz’’, koordynator projektu Dom Kultury + z ramienia Domu Kultury ,,13 Muz’’, przedstawiciel organizacji pozarządowej działający w sektorze kultury, przedstawiciel lokalnego środowiska artystycznego.

 8. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Domu Kultury ,,13 Muz’’ nastąpi w dniu 26 czerwca 2018r.

9. Konsultacje dla wnioskodawców

 1. Konsultacje dla wnioskodawców, których inicjatywy zostaną zaakceptowane i realizowane w II części zadania odbędą się w dniach 26-28 czerwca w godz. 11.00 – 13.00, w siedzibie Instytucji

 2. W dniu 29 czerwca o godzinie 12:00 odbędzie się szkolenie dla beneficjentów (po szkoleniu możliwe konsultacje indywidualne z Animatorem Narodowego Centrum Kultury)

10. Postanowienia końcowe:

 1. Złożenie podpisu na wniosku traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej wyłącznie na potrzeby projektu.

 2. Administratorem danych Autora jest Dom Kultury ,,13 Muz’’ z siedzibą w Szczecinie, 70-551 Plac Żołnierza Polskiego 2.

 3. W sprawach związanych z danymi Autora należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail a.kalitynska@13muz.eu.

 4. Dane Autora będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji projektu pn. ,,Lokalnie-Kulturalnie. Potencjał kulturotwórczy mieszkańców Szczecina.’’

 5. Autor ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 6. Autor ma prawo do przenoszenia danych osobowych.

 7. Autorowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w związku z naruszeniem danych osobowych przez Administratora.