Zamówienie publiczne – data publikacji 07.02.2023
 
Aktualnie prowadzimy zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego na realizację zadania: „Remont i izolacja ścian piwnicy budynku DK 13 Muz od placu Żołnierza Polskiego 2”.
 
Przedmiotem zamówienia jest „Remont i izolacja ścian piwnicy budynku DK 13 Muz od placu Żołnierza Polskiego 2”.
Szczegółowe informacje, zakres prac określa projekt budowlany i przedmiar robót, stanowią załączniki do zapytania do pobrania niżej.
 
Miejsce realizacji: budynek DK „13 Muz”, Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin.
 
Oferta powinna być złożona:
 
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.olendzka@13muz.eu;
2) w formie pisemnej na adres zamawiającego: Dom Kultury „13 Muz”, Plac Żołnierza Polskiego 2, 70-551 Szczecin,
 
w terminie do dnia 21.02.2023 r. do godz. 14:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2023 r. o godz. 14:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Dom Kultury „13 Muz”, Plac Żołnierza Polskiego 2 70-551 Szczecin.
 
w razie pytań proszę o kontakt: Maja Olendzka / m.olendzka@13muz.eu / +48 502 461 400
 
Załączniki: