Aktualne zamównienie publiczne – data publikacji 09.10.2020

Nazwa zamówienia:

Remont ścian zewnętrznych piwnicy, schodów zejściowych do piwnicy od strony dziedzińca oraz stropu pomieszczeń podziemnych zlokalizowanych pod placem parkingowym na dziedzińcu wewnętrznym Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie.

SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Załącznik nr 6 – Przedmiar Robót

Załącznik nr 7 – Projekt Budowlany

 

Protokół komisji przetargowej z sesji otwarcia ofert